Behandling av personuppgifter

Hem / Behandling av personuppgifter
Så här behandlar vi era personuppgifter

Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter 20180524
Vår behandling av personuppgifter
En personuppgiftär en uppgift som på olika sätt – direkt eller indirekt – kan identifiera en viss fysisk person. Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Den som den personuppgiftsansvarige anlitar för att behandla personuppgifterna är personuppgiftsbiträde.

För avtalet mellan oss och våra kunder jämte tillhandahållandet och administration av de olika tjänsterna är det nödvändigt för oss att behandla vissa slags personuppgifter.

1. Personuppgiftsbiträdes identitet och kontaktuppgifterEnergiteknik i Helsingborg AB (556122-8916), Box 22205, 25024 HelsingborgTel: 042 16 42 40, e-post: info@energiteknik.nu, hemsida: energiteknik.nu

2. Behandlande personuppgifter, ändamål och rättslig grundVi behandlar personuppgifterom kontaktpersoner eller användare av våra tjänster åt våra kunder. Dessa uppgifter består i namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress.Ändamåletmed behandlingen är att vi ska kunna kommunicera med kontaktpersonerna och användarna i samband med uppfyllandet av avtalen med kunderna, tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av avtalen och vår administration av avtalen och tjänsterna, samt för utväxling av information mellan oss och kunderna. Ett annat ändamål är att vi ska kunna uppfylla vår skyldighet enligt lag eller annan författning att lämna information och upplysningar till berörda myndigheter eller andra organisationer samt att inge handlingar till sådana myndigheter eller andra. Som exempel på sådan skyldighet kan nämnas bokförings- och redovisningsskyldigheten enligt bokföringslagen och deklarationsskyldigheten enligt skattelagstiftningen.Laglig grundför vår behandling av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss och våra kunder som kontaktpersonerna representerar och med de användare som enligt avtalet ska kunna nyttja våra produkter och tjänster (de registreradLaglig grund är därtill att vi måste uppfylla ovan angivna rättsliga skyldigheter och att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna göra detta.Laglig grundär även att behandlingen är nödvändig för de ovan angivna ändamålen och de personuppgifter som behandlas är av mindre känslig natur, inte ska förekomma i någon större omfattning eller inte ska förekomma i några sådana sammanhang där någon risk för skada föreligger, varför vårt intresse att kunna behandla uppgifterna får anses väga tyngre är den registrerades motsatta intresse i att uppgifterna inte behandlas

3. Tid under vilken personuppgifterna behandlasPersonuppgifterna behandlas under tid som avtalet gäller mellan oss och kunden. Behandlingen kommer även att pågå under en viss tid därefter för att vi ska kunna hantera olika frågeställningar som kan uppkomma även efter det att avtalet med kunden upphört att gälla och där behandlingen är nödvändig för detta. Denna tid kommer dock inte att överstiga ett år efter avtalets upphörande. Om vi i våra avtal har iklätt oss ett garantiåtagande kommer behandlingen av berörda personuppgifter att upphöra på motsvarande sätt efter att garantitiden löpt ut.Om den som personuppgifterna angår upphör att vara kontaktperson eller användare hos kunden kommer behandlingen av dennes personuppgifter att upphöra snarast efter att vi fått kännedom om detta.Till följd av lag eller annan författning kan vi vara tvungna att behandla personuppgifterna under ytterliggare tid. Personuppgifter som ingår i och utgör räkenskapsmaterial måste enligt lag sparas i sju år.

4. Rättigheter för den registreradeDen registrerade, d.v.s kontaktpersonen, användaren eller annan person som uppgifterna angår, har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om denne, men även att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade.Därtill kan den registrerade invända mot att dennes personuppgifter behandlas och kan även kräva att vi raderar eller begränsar uppgifterna. Dessutom kan den registrerade kräva dataportabilitet, d.v.s att dennes uppgifter ska kunna överföras till annan i ett allmänt använt och kompatibelt format.

5. Rätt till informationDen registrerade, d.v.s kontaktpersonen, användaren eller annan person som uppgifterna angår, har rätt att få information om vår behandling av dennes personuppgifter. Därtill har den registrerade rätt till ett (1) kostnadsfritt registerutdrag per år innehållande dennes personuppgifter som vi behandlar. Om den registrerade vill ha ytterliggare registerutdrag kan vi komma ta ut ersättning enligt lag för detta

6. KlagomålOm den registrerade vill klaga på vår behandling av hans eller personuppgifter, kan detta ske direkt till oss enligt vår kontaktinformation ovan.Klagomål kan även inges till tillsynsmyndigheten, d.v.s Datainspektionen.

* Personuppgifter är ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är livet” Personuppgiftlag (1998:204)